Polityka prywatności

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać lokalizacje użytkownika.

Generalnie zaznaczyć należy, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP), jednak może się zdarzyć, że dane te będą jednak stanowiły Twoje dane osobowe.

Administratorem takich Twoich danych osobowych gromadzonych przez pliki cookies na stronie internetowej fundacjastonoga.pl jest „Fundacja Stonoga” z siedzibą w Mikołowie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353992 , sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pszczyńska nr 25, 43-190 Mikołów NIP: 6351810609, REGON: 241567220, adres poczty elektronicznej fundacja@fundacjastonoga.pl, numer telefonu: +48 530 761 071

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) i innymi przepisami prawa oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych (anonimowych), dzięki którym Administrator może dowiedzieć się, w jaki sposób Użytkownicy korzystali ze strony internetowej oraz w celach marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 365 dni.

W zakresie danych osobowych przysługuje Tobie prawo:

dostępu do danych - zgodnie z art. 15 RODO;
sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe - zgodnie z art. 16 RODO ;
usunięcia danych jeśli np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane bądź zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta - zgodnie z art. 17 RODO;
ograniczenia przetwarzania danych np. gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych - zgodnie z art. 18 RODO;
przenoszenia danych – przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub do Pana/Pani- w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora na adres 43-190 Mikołów, ul. Pszczyńska 25 lub przesyłając go mailem na adres fundacja@fundacjastonoga.pl .

back to top