Regulamin Serwisu i Aukcji

„Regulamin Aukcji i Serwisu www.aukcje.fundacjastonoga.pl”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Serwis internetowy www. aukcje.fundacjastonoga.pl jest wyłączną własnością Fundacji „Stonoga” z siedzibą w Mikołowie  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353992, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pszczyńska nr 25, 43-190 Mikołów NIP: 6351810609, REGON: 241567220, adres poczty elektronicznej fundacja@fundacjastonoga.pl, numer telefonu: 530-761-071, będąca organizacja pożytku publicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. 2. Fundacja jest Usługodawcą, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. 3. Niniejszy regulamin, obowiązuje wszystkich uczestników aukcji charytatywnych.
 4. 4. Regulamin, określa zasady przeprowadzania aukcji charytatywnej przedmiotów wystawianych przez Darczyńców, na rzecz podopiecznych Fundacji, a w szczególności prawa i obowiązki oferentów i licytantów (użytkowników) oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fundacji.
 5. 5. Fundacja, na żadnym etapie postępowania aukcji charytatywnej, nie staje się właścicielem rzeczy stanowiących przedmiot aukcji charytatywnej. Do momentu przybicia, właścicielem rzeczy będącej przedmiotem aukcji charytatywnej jest oferent.
 6. 6. Fundacja ma prawo odwołania każdej aukcji charytatywnej, która jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, niniejszym regulaminem lub działającej na szkodę Fundacji, lub podopiecznych Fundacji. 
 7. 7. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. 8. Poprzez użyte w regulaminie pojęcia rozumie się:

a)         aukcja charytatywna – aukcja w rozumienie Kodeksu Cywilnego, z której dochód jest przeznaczony dla podopiecznych Fundacji;

b)        podopieczny Fundacji – osoby fizyczne na rzecz, których fundacja świadczy pomoc, na zasadach określonych w statucie Fundacji;

c)         Fundacja - Fundacja „Stonoga” z siedzibą w Mikołowie  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353992, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pszczyńska nr 25, 43-190 Mikołów NIP: 6351810609, REGON: 241567220, adres poczty elektronicznej fundacja@fundacjastonoga.pl, numer telefonu: 530-761-071, będąca organizacja pożytku publicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d)        oferent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która wystawia na aukcję rzecz, będącą przedmiotem aukcji charytatywnej;

e)        licytant - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która bierze udział w aukcji w celu nabycia własności rzeczy będącej przedmiotem aukcji charytatywnej.

§ 2

PRZEBIEG AUKCJI CHARYTATYWNEJ

 1. 1. Udział w aukcji charytatywnej jest bezpłatny, tj. od uczestników (oferenta, licytanta) aukcji charytatywnej nie pobiera się żadnych prowizji z tytułu uczestnictwa w aukcji charytatywnej.
 2. 2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji charytatywnej przez uczestników jest dokonanie rejestracji w serwisie www.aukcje.fundacjastonoga.pl. Pierwsze zalogowanie uczestników w serwisie www.aukcje.fundacjastonoga.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy z Fundacją w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 1. 3. Rzeczy stanowiące przedmiot aukcji charytatywnej, są dodawane do systemu samodzielnie przez użytkownika z wykorzystaniem jego loginu i hasła. Publikacja aukcji w serwisie następuje po akceptacji przedmiotu aukcji jak i jego opisu przez administratora Serwisu.
 1. 4. Fundacja ma prawo odmówić przeprowadzenia aukcji charytatywnej, jeżeli rzecz mająca być przedmiotem aukcji charytatywnej jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, niniejszym regulaminem lub działa na szkodę Fundacji, lub podopiecznych Fundacji.
 1. 5. W zakładce (koncie) dotyczącej rzeczy będącej przedmiotem aukcji charytatywnej, określa się cenę minimalną, czas trwania aukcji, wysokość postąpienia, opis i zdjęcie rzeczy, zasady ponoszenia kosztów wysyłki, numer rachunku bankowego na który będzie wpłacona wylicytowana kwota, podopiecznego Fundacji na rzecz którego przeprowadzana jest aukcja charytatywna.
 2. 6. Licytant, może licytować dowolną ilość rzeczy będących przedmiotem aukcji charytatywnych.
 3. 7. Aukcję wygrywa licytant, który w momencie zakończenia aukcji, zaoferował najwyższą kwotę za licytowaną rzecz. Powiadomienie licytanta, który wygrał aukcję, odbędzie się drogą mailową.
 4. 8. Licytant, którego oferta wygrała, jest zobowiązany do wpłaty deklarowanej kwoty w ofercie w terminie 7 dni od dnia udzielenia przybicia, na rachunek bankowy Fundacji podany w Serwisie, a także jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy aukcje@fundacjastonoga.pl potwierdzenia przelewu.
 5. 9. Oferent, po otrzymaniu informacji od Fundacji, potwierdzającej dokonanie wpłaty przez licytanta, wyśle licytantowi w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od fundacji, rzecz będącą przedmiotem aukcji charytatywnej.
 6. 10. Licytant, w przypadku nieotrzymania rzeczy będącej przedmiotem aukcji charytatywnej od oferenta w terminie 10 dni roboczych od dokonania wpłaty, składa reklamację listownie na adres Fundacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:aukcje@fundacjastonoga.pl. Postępowanie reklamacyjne odbędzie się zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
 7. 11. Jeśli postępowanie reklamacyjne o którym mowa w  § 2  pkt.10 uznane zostanie za zasadne, a Oferent nadal nie przesłał wylicytowanego przedmiotu, Fundacja zwróci Licytantowi pieniądze za wylicytowany przedmiot na numer konta bankowego z którego został wykonany przelew za przedmiot. 
 8. 12. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Oferenta, a w szczególności w sytuacji, w której oferent nie dokonał wysyłki licytantowi opłaconej rzeczy będącej przedmiotem aukcji charytatywnej, Fundacja ma prawo do zablokowania użytkownika w Serwisie.
 9. 13. W przypadku zgonu bądź utraty statusu podopiecznego Fundacji przez podopiecznego Fundacji, nie później niż do dnia doręczenia Licytantowi przedmiotu aukcji, aukcję uznaje się za odwołaną, a Licytantowi zwraca się wpłaconą przez niego kwotę, chyba że Licytant wyraźnie oświadczy, iż wyraża zgodę na przekazanie wpłaconej kwoty na cele statutowe Fundacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 

§ 3

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. Fundacja w odniesieniu do przetwarzanych danych jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 2. 2. Fundacja przetwarza dane osobowe uczestników, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym z przepisami RODO. Fundacja przetwarza dane osobowe Uczestników w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonania umowy z nimi zawartej.
 3. 3. Fundacja może udostępniać dane osobowe uczestników osobom trzecim w celu wykonania umowy. Fundacja nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o których mowa w RODO.
 4. 4. W zakresie zgody udzielonej przez uczestnika, fundacja ma prawo udostępnić podopiecznym fundacji, na których rzecz został przeznaczony dochód z aukcji charytatywnej, dane osobowe uczestników w celu umożliwienia podopiecznym fundacji prowadzenie z nim korespondencji i przesłania mu podziękowań.
 5. 5. Dane uczestników mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. 6. Fundacja zapewnia uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. 7. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację, przez okres niezbędny dla wykonania umowy. W przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe przez Fundację stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, lub Fundacja powzięła wiadomość, iż dane przetwarzane przez pracodawcę, mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, dane osobowe przetwarzane przez Fundację, będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 8. 8. Podanie przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w ust 1, jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy z Fundacją. W przypadku braku zgody Uczestników na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 1, na warunkach określonych w regulaminie, Umowa z Fundacją nie będzie mogła być zawarta.

§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. 1. Uczestnicy aukcji mogą składać pisemnie reklamację w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez fundację na adres siedziby Fundacji lub adres mailowy Fundacji.
 2. 2. Reklamację należy składać niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 14 dni, po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia uczestnika, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika, login w serwisie, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania uczestnika.
 4. 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez fundację, która dołoży wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 5. 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty ich wpływu do fundacji, przez zarząd fundacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 6. 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego użytkownik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 7. 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem użytkownika, może on zwrócić się do  Rady Nadzorczej fundacji o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Świadczenie usług przez Fundację w ramach serwisu aukcji charytatywnych ma charakter bezterminowy. Uczestnik może w dowolnym momencie rozwiązać lub wypowiedzieć umowę z fundacją bez podania przyczyny, poprzez przesłanie oświadczenia na adres lub adres mailowy fundacji, ze skutkiem na koniec miesiąca w którym uczestnik wypowiedział umowę, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku udziału w aukcji charytatywnej, umowa zostanie wypowiedziana wraz z zakończeniem aukcji charytatywnej.
 2. 2. Uczestnik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 3. 3. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu uczestnik wystawił rzecz będącą przedmiotem aukcji charytatywnej lub go licytował.
 4. 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu,                               bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez użytkowników.
 5. 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz statut fundacji.
 6. 6. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników na stronie Serwisu www.aukcje.fundacjastonoga.pl a także przesyłany bezpłatnie drogą poczty elektronicznej na adres e-mail uczestników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.
 7. 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie.
back to top